ردّ پای رجال واقفیه در وضع روایات مهدوی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : علیرضا دل افکار
پديدآورنده : سید جعفر صادقی

سال 1397 / شماره پیاپی 20 / صفحه 275-310

چکیده :

علی رغم فساد مذهب واقفیان، به دلیل رویکرد عالمان امامیه در قبول روایات واقفیان توثیق شده،، نام برخی از سران واقفیه در اسناد شماری از روایات مهدوی به چشم می خورد. این در حالی استکه وجود انگیزه های فرقه ای می تواند موجب جعل یا تحریف روایت تلقی شود.
از آنجا که واقفیان در تثبیت ادعای مهدویت برای امام کاظم(ع) از چنین انگیزه ای برخوردار بوده اند و از سوی دیگر در میان عناصر روایی اخبار مهدوی موجود در منابع امامیه با برخی از مصادیق تاریخی دوره تکوین و تثبیت این فرقه شباهت هایی وجود دارد، تأمل و بررسی در این گونه روایات ضرورت می یابد.
نتیجه بررسی دلالی روایات نقل شده، از طریق ارکان و مشاهیر واقفیه و رخدادهای تاریخی اواخر قرن دوم هجری نشان می دهد که واقفیان با اهداف فرقه ای دست به اقدامات جاعلانه زده اند که روایات موضوع یا محرّف به علل سهوی وارد منابع روایی امامیه گردیده، و به عنوان روایات معتبر مهدوی تلقی شده اند.

کلیدواژه‌های مقاله :واقفیه، مهدویت