شواهد قرآنی حدیث رفع

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : غلامحسین اعرابی
پديدآورنده : کاظم مسعودی

سال 1397 / شماره پیاپی 20 / صفحه 85-116

چکیده :

یکی از مهم ترین محورهای ارزیابی حدیث، یافتن شواهد قرآنی حدیث است. در این فرایند، هرچه شواهد قرآنی واضح تر باشد، بر ارزش و غنای حدیث افزوده خواهد شد. حدیث رفع - که در آن برخی موضوعات از امت پیامبر برداشته شده - از جمله احادیثی می باشد که در برخی احادیث، برای صحت بخش هایی از آن به آیات قرآن استدلال شده است.
با توجه به نقش کلیدی این حدیث در بخش های مختلف فقه و اصول، چنانچه برای تمام قسمت های أن شواهد قرانی ارائه شود، اهمیتی مضاعف پیدا کرده و در بخش های مختلف فقه و اصول می تواند گره گشا باشد. این مقاله به جست و جو و بررسی شواهد قرآنی برای تمام قسمتهای حدیث رفع پرداخته است. نتایج حاصل نشان می دهد حدیث رفع در برخی از موارد شاهد قرآنی ندارد. .

کلیدواژه‌های مقاله :حدیث رفع، شواهد قرآنی حدیث، رفع خطا، رفع نسیان، ما لايعلمون.