کاوشی در پدیدآورندۀ کتاب الاختصاص

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : محمدرضا حیدری مزرعه آخوند

سال 1397 / شماره پیاپی 20 / صفحه 7-28

چکیده :

مؤلف کتاب الاختصاص شناخته‌شده نیست؛ برخی او را احمد بن حسین مؤمن و برخی شیخ مفید می‌دانند. کنار این نظریه‌ها، نظریۀ دیگری هم هست و آن اینکه الاختصاص تلخیص‌شدۀ کتاب العیون و المحاسن شیخ مفید است. بر پایۀ این تحقیق، این کتاب از تألیف‌های احمد بن حسین المؤمن، شیخ مفید و یا تلخیصی از کتاب العیون و المحاسن وی نیست. گرچه بعضی از مشایخ شیخ مفید در سند روایات این کتاب ذکر شده، الاختصاص کشکولی را ماند که احادیث مختلف و متفاوت و گاه متناقض با رأی و نظر شیخ مفید را از کتاب‌های الاختصاص ابو علی احمد بن حسین بن احمد بن عمران، فضائل امیرالمؤمنین ابن دأب، صفه الجنه والنار و قبض روح المؤمن و الکافر سعید بن جناح و محنه امیرالمؤمنین به دست گردآورنده‌ای غیرمتخصص در امر حدیث جمع شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :الاختصاص، شیخ مفید، العیون و المحاسن، احمد بن حسین مؤمن.