ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام به روایت احمد اشعری از ابن أبی ‏عمیر

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : احسان سرخه‌ای
پديدآورنده : سید محسن میر غفاری

سال 1397 / شماره پیاپی 17 / صفحه 87-117

چکیده :

ابن أبی ‏عمیر از راویان برجسته اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم و از طبقه سوم اصحاب اجماع است. وی محضر امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام را درک کرده و یکی از راویان شاخص در نقل و انتقال منابع حدیثی به شاگردانش بوده است. احمد بن محمد بن عیسی اشعری از برجسته ترین شاگردان وی به شمار می رود. بنابر گزارش شیخ طوسی، احمد اشعری آثار صد نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام را از طریق ابن أبی ‏عمیر روایت کرده است؛ این نوشتار برآن است تا با استناد به فهارس برجای مانده و شواهد موجود، این گزارش را مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهد؛ باتوجه به مستندات موجود می توان حدس زد این عدد تقریبی و نزدیک به واقعیت بوده است.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن أبی ‏عمیر ، احمد اشعری ، فهرست ، روایت ، منابع حدیثی