سبک های ارتباطی اهل بیت علیهم السلام در تغییر نگرش مخاطبان

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : محمد صادق شجاعی
پديدآورنده : جعفر جدیری
پديدآورنده : محمد امین انواری نسب

سال 1397 / شماره پیاپی 17 / صفحه 57-86

چکیده :

نگرش و تغییر نگرش یکی ‏از موضوعات مهم در حوزه روان‌شناسی است که ارتباط تنگاتنگی با رفتار افراد دارد. ازآنجاکه اهل بیت علیهم السلام به عنوان هادیان بشریت دارای بهترین روش ها در شیوه ارتباطی و تغییر نگرش افراد هستند؛ این پژوهش به سراغ سبک های ارتباطی ایشان رفته است. هدف بررسی سبک های ارتباطی اهل‏ بیت علیهم السلام، در تغییر نگرش مخاطبان است و روش به کاررفته در این پژوهش توصیفی ــ تحلیلی است؛ بدین منظور، ابتدا آموزه های مربوط به سبک های تربیتی اهل‏ بیت علیهم السلام از منابع اسلامی استخراج و باتوجه به هدف پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد اهل‏ بیت علیهم السلام در تغییر نگرش مخاطبان از پنج سبک انگیزش محور، اقناعی، تأکیدی، عینی سازی و واکنشی استفاده می کردند. معصومان علیهم السلام در سبک انگیزش محور از تقویت کننده های مثبت، تنبیه، الگو و طرح پرسش و در سبک عینی سازی از روش های بلاغی، داستانی و نمایشی، در سبک اقناعی از روش های استدلال، ایجاد جذابیت، در سبک تأکیدی از روش تکرار محتوا و هیئت تأکیدی در قالب های مختلف و در سبک واکنشی از واکنش آرام، ارعابی، خطابی و نظامی استفاده می کردند.

کلیدواژه‌های مقاله :سبک های ارتباطی ، مخاطب شناسی ، اقناع مخاطب ، سبک های تربیتی