رسالت جهانی حوزه های علمیه با نگاهی به آیات قرآن کریم

سال 1397 / شماره پیاپی 03 / صفحه

چکیده :

قرآن به‌عنوان کتابی آسمانی و هدایت‌گر جوامع مختلف بشری، گزاره‌هایی را دربارۀ رسالت جهانی حوزه‌های علمیه در تبیین و تبلیغ دین، ارائه کرده است. بر پایۀ قرآن کریم که یکی از مهم‌ترین منابع معرفت‌شناسی است، می‌توان اصول تبلیغ جهانی اسلام را شناخت. اکنون پرسش این است که قرآن، چه تصویری را برای ارائۀ اسلام به مردم جهان ترسیم کرده و گسترۀ مخاطبان آن چه کسانی هستند؟ این پژوهش درصدد گردآوری و ارائۀ آیات مرتبط با تبلیغ دینی بین المللی و لوازم آن به پژوهشگران است. بهرۀ این تحقیق، آسانی دست‌یابی پژوهشگران به آیات مرتبط با تبلیغ جهانی اسلام بوده و پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی دربارۀ گسترۀ تبلیغ اسلام از دیگر فواید آن خواهد بود. این نگاشته که برای نخستین بار فهرستی از آیات را در موضوع پیش‌گفته استخراج کرده، با چینشی فهرستی در دو بخش ارائه می‌شود؛ بخش نخست با عنوان آیات ناظر به رسالت جهانی حوزه‌های علمیه در امر تبلیغ» و بخش دوم با عنوان آیات ناظر به بایسته‌های تبلیغ بین المللی.

کلیدواژه‌های مقاله :کافة، النّاس، گسترۀ تبلیغ دین، تفسیر موضوعی، معارف قرآن کریم