همسانی مفهوم پایۀ «حجّت» در لغت با قرآن و دانش‌های اسلامی

سال 1397 / شماره پیاپی 03 / صفحه

چکیده :

مصطلح «حجّت» از پرکاربردترین واژگان دانشی در حوزۀ اندیشۀ اسلامی است. تحلیل مفهوم لغوی این واژه و تبیین گوهر معنایی آن، می‌تواند دقّت در کاربرد را بالا برده و فهم کارکردهای قرآنی و دانشی را آسان کند. این نگاشته با در نظر گرفتن مجموع گزارش‌های لغویان و کارکردهای قرآنی و دانشی تهیّه شده و تکمیل روشی کارهای پیشین را ضروری می‌داند. این رفتار، منجر به نتیجه‌ای متفاوت با برخی از پژوهش‌های پشین شده و با برخی دیگر، تنها تفاوت روشی دارد. نگاشتۀ کنونی، ابتدا مفهوم لغوی «حجّت» را بازشناسی کرده و سپس اشتراک و تفاوت کارکرد اصطلاحی آن با مفهوم لغوی را در برخی از دانش‌های اسلامی، پی‌جویی می‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :احتجاج، حجّیت، اثبات و اقناع، علوم قرآن و حدیث، مصطلحات علوم اسلامی