همراهی حکومت‌ها و عالمان شیعی، زمینه ساز نگارش منابع حدیثی جریان ساز

سال 1397 / شماره پیاپی 03 / صفحه

چکیده :

تاریخ پُرفراز و فرود حدیث شیعه، شاهد دوره‌های ویژه‌ای با حرکت پُرشتاب علمی بوده است. شکل‌گیری این دوره‌ها نیازمند شرایط گوناگونی بود که معمولا همۀ آن در یک زمان گرد هم نمی آمد. یکی از زمینه‌های مناسب برای رشد نگاشته‌های حدیثی دانشمندان، سخت‌گیرنبودن حکومت‌ها و یا حتّی در شرایطی بهتر، همراهی حکومت‌ها بوده است. عالمانی که قدر این زمینه‌ها را دانسته‌‌اند، بهترین و بیشترین بهره را برای تدوین و نشر معارف نموده و ثمرۀ تلاش‌های آنان امروزه در اختیار جامعۀ علمی است. در ادامه چند نمونه از این دوره‌ها مرور می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :انقلاب اسلامی