رابطۀ ایمان و عمل در قرآن و روایات (با تأکید بر کتاب الکافی)

سال 1397 / شماره پیاپی 02 / صفحه

چکیده :

ایمان در اعتقاد و عمل انسان، نقش داشته و مسیر رفتار او را تعیین می‌کند. اینکه آیا عمل جزو ایمان است و یا شرط و لازمه‌اش، پرسشی بود که اختلاف در پاسخ به آن پیدایش فرقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگونی مانند خوارج، معتزله و کرّامیه را رقم زد؛ اختلافی که هنوز در قالب‌های دیگری ادامه دارد. مأموریت این نوشتار، بررسی رابطۀ ایمان و عمل با تحلیل گزاره‌های قرآنی و حدیثی است. این مقاله با تأکید بر روایات کتاب «الکافی» عمل را جزو ارکان ایمان می‌شمرد.

کلیدواژه‌های مقاله :مفهوم ایمان، تکفیر مسلمان، فسق مؤمن، الکافی، معارف قرآن و حدیث