بازتاب دعا در تقویت ایمان از منظر صحیفه سجادیه

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : امیر بنی عصار

سال 1397 / شماره پیاپی 8 / صفحه 61-74

چکیده :

در میراث ماثور امامیه، صحیفه سجادیه گنجی گران‌بها و مجموعه‌­ای از بسته‌­های فرهنگی شیعه است که هر یک آگنده از آرایه‌­های بیانی و بدیع بوده و سوای از جنبه معرفتی، از برای فقر فرهنگی امروزمان، بَس تحول‌­ساز خواهد بود. توحید سرسلسله معارف صحیفه و شاهکار اندیشه عصمت است. موضوع توحید در نگاه بیشتر و دقیق‌تر ما بیش و پیش از هر چیز تداعی‌گر «آموزه‌های نظری توحیدی» است در حالی که تحقیق سنجش‌گرانه در صحیفه، حکایت از آن دارد که حقیقت چیز دیگری است. چنین می­‌نُماید که امام سجاد توحید را در قالب دعا، با شیوه ای متفاوت نسبت به سایر معارف توحیدی، تبیین فرموده و به جای آشنایی ذهن با موجودی به نام خداوند و رفع شبهات و اثبات برهانی توحید، با ارتباط حاضرانه با خداوند، جنبشی شگفت در تقویت ایمان به خدا به وجود آورده است. نگارنده با تحلیل دعای اول، سیزدهم و بیست و هشتم صحیفه، از یک سو و مقایسه با برخی آموزه‌­های معقول و منقول از سوی دیگر، تلاش نموده است تا به درک هر چه بیشتر مفهوم توحید در زندگی نایل آمده و الگویی کاربردی در تقویت ایمان و معرفت به خداوند ارائه نماید.

کلیدواژه‌های مقاله :صحیفه سجادیه؛ توحید؛ معرفت؛ ارتباط حاضرانه