تحلیل آماری اسناد احادیث «ابواب التاریخ» کتاب الکافی

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : نعمت الله صفری فروشانی
پديدآورنده : رسول چگینی

سال 1397 / شماره پیاپی 8 / صفحه 97-112

چکیده :

شیخ کلینی در کتاب کافی تنها یک بخش با 257 حدیث را به «ابواب التاریخ» اختصاص داده که از پنج جنبه: طریقه نقل، اتصال سند، مشایخ بدون واسطه و با واسطه کلینی و راویان از امام این احادیث را مورد ارزیابی قرار دادیم. کلینی بیشتر روایات تاریخی خود را از مشایخ قمی خود اخذ کرده که در منابع رجالی موجود، می‌توان بر وثاقت و سلامت مذهب بیشتر مشایخ او پی برد، و تعدادی که وثاقت و مذهب آنها احراز نشده‌اند، به دلیل عدم وجود اطلاعاتی از آنان است، و نه عدم وثاقت و سلامت مذهب. کوفی‌ها بیشترین سهم را در نقل این روایات به خود اختصاص داده‌اند و بر همین مقیاس می‌توان فهمید که بیشتر روایات کتاب کافی از مشایخ قمی و توسط راویان کوفی نقل شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :کلینی؛ اصول کافی؛ ابواب التاریخ؛ علم رجال؛ احادیث تاریخی