تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب( س) در خطبه کوفه

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : محمد رنجبر حسینی
پديدآورنده : نرجس ارج

سال 1398 / شماره پیاپی 14 / صفحه 47 - 62

چکیده :

ماندگاری قیام امام حسین (ع) و رسوایی دستگاه بنی امیه مرهون خطبه ها و روشنگری های حضرت زینب کبری (س) می باشد. ایشان در خطبه های شهر کوفه وشام با استناد به آیات قرآن کریم به بیان عهد شکنی مردم، مظلومیت و حقانیت امام حسین(ع) و رسوا نمودن بنی امیه پرداختند. نوشتار پیش رو با شیوه توصیفی تحلیلَی و روش کتابخانه ای به تحلیل اقتباس های قرآنی حضرت زینب (س) در خطبه شهرکوفه می پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :حضرت زینب (س)، خطبه شهر کوفه، اقتباس های قرآنی، قیام امام حسین(ع)،