تحلیل مؤلفه‌‏های زیبایی‌‏شناختی انسجام در کلام دعای ابوحمزه ثمالی با تکیه بر رویکرد هلیدی و حسن

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مجید محمدی
پديدآورنده : سوسن کاکایی
پديدآورنده : سمیه صولتی

سال 1398 / شماره پیاپی 93 / صفحه 105 - 130

چکیده :

مفهوم انسجام به منظور درک بهتر روابط معنایی بین جملات ارائه شده است تا آن‏ها ‏را به مثابه ‏یک متن، از غیر متن جدا کند. این نوشتار با تکیه بر نظریه انسجام هلیدی و حسن، دعای شریف «ابوحمزه ثمالی» را از سه بُعد دستوری، واژگانی و پیوندی و به روش توصیفی – تحلیلی مورد واکاوی قرار داده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ‏گویی به این سؤالات است که: الگوی انسجــام تــا چه اندازه در متن‏بودگی دعای ابوحمزه ثمالی نقش دارد؟ آیا می‏توان مؤلفه ‏های انسجام را بر متن این دعا منطبق دانست؟ یافته‏ های پژوهش حاکی از این است که عنصر ارجاع، هم ‏معنایی، تکرار و از میان ادات پیوندی، ادات افزایشی، تأکیدی و موصولات بیشترین بسامد را در متن دعا داشته ‏اند و زمینه ‏ایجاد کلامی به این جامعیت و گستردگی، با بند‏های فراوان را برای تحقق بخشیدن به معرفت خداوند و نشان دادن راه سعادت و نجات بشر فراهم کرده است و توانمندی امام سجاد علیه السلام را در هنر شناخت کلام به خوبی نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :تحلیل زبان‏شناختی؛ الگوی انسجام؛ امام سجاد7؛ دعای ابوحمزه ثمالی؛ هلیدی و حسن