بررسی تحلیلی مفاد روایت «یلهی عنهم» با رویکرد رفع تعارض ظاهری آن با آیات و دیگر روایات

نشریه : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : نرگس نطقی
پديدآورنده : کاوس روحی برندق
پديدآورنده : علی حاجی خانی

سال 1398 / شماره پیاپی 93 / صفحه 83 - 104

چکیده :

روایات «یلهی عنهم» از دسته احادیث معتبر و مقبولی هستند که گروهی از انسان‏ها را از پرسش عالم برزخ معاف معرفی می‏کنند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از شیوه ‏گردآوری کتابخانه ‏ای به مطالعه ‏مفاد دقیق این روایات می‏پردازد و تعارض آن‏ها ‏با آیات و دیگر روایات را بررسی می‏کند. فهم دقیق روایات «یلهی عنهم» نشان می‏دهد که این روایات، گروهی از انسان‏ها را تنها از سؤال برزخی معاف می‏کنند و سؤال برزخی با واقعیت‏هایی چون فشار قبر، ثواب و عذاب برزخی و مُسائله ‏اخروی متفاوت است. بنا بر این،‏ روایات مذکور با هیچ‏یک از آیات و روایات، تعارض غیر قابل جمع نداشته و تنها برخی از آن‏ها ‏را تخصیص می‏زند.

کلیدواژه‌های مقاله :محض الایمان؛ محض الکفر؛ یلهی عنهم؛ برزخ؛ مُسائله