تفسیر تطبیقی روایی سورۀ کوثر از دیدگاۀ مفسران فریقین

نشریه : پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی

نویسنده : پديدآورنده : مهدی رستم نژاد
پديدآورنده : هجرت الله جبرئیلی

سال 1399 / شماره پیاپی 12 / صفحه صفحه 37-54

چکیده :

سورۀ کوثر، از جهت کوتاه‌بودن و کمی تعداد آیات و نیز از نظر اعجاز بلاغی، ادبی و محتوایی آن و همچنین به‌علت شرافت و عزت و منزلتی که در درون‌‌مایه و عنوان آن نهفته، همواره مورد توجه مفسران فریقین بوده است. این سوره در شمار سوره‌‌هایی است که مکی‌بودن و مدنی‌بودن آن به‌دلیل تعدد و کثرت روایات دربارۀ شأن و اسباب نزول، مورد اختلاف قرار داشته و در میان مفسران از سوره‌هایی مختلف فیه ـ از نظر مکان نزول و شأن نزول ـ قرار گرفته است. از این جهت پرداختن به آن با نگرش روایی تطبیقی برای تقریب و وحدت فریقین مهم و اساسی است. این مقاله با تجمیع روایات فریقین، به یک اشتراک مفهومی از نظر شأن و مکان نزول و مفاهیم واژگان «کوثر»، «ابتر»، «صلاة» و «نحر»، رسیده است که نزدیک‌شدن و وحدت‌نظر دو مذهب در برخی از مسائل اختلافی را به‌دنبال دارد.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، تفسیر، روایت، سورۀ کوثر، عاص بن وائل