مقایسه دو تحقیق از کتاب «الدّروع الواقیة» با روش «مقابله چاپ»

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مرادی

سال 1399 / شماره پیاپی 9 / صفحه

چکیده :

مقابله نسخه‌های تحقیق‌شده چاپی، شناخت تحقیقات بهتر و محقّقان برتر را در پی دارد. با این کار، می‌توان بهترین چاپ را از حیث علمی، تعیین و به مخاطب، معرّفی کرد. آثار سید ابن طاووس (م664ق) با موضوع دعا، همواره مورد توجّه عالمان و مردم بوده است. شخصیت سید و کاربردی‌بودن آثار وی در این اقبال، مؤثّر می‌نماید. کتاب «الدّروع الواقیة» با موضوع اَعمال قابل تکرار در همه ماه‌های قمری، یکی از نگاشته‌های اوست که دو تحقیق مشهور از آن به چاپ رسیده است. نگاشته حاضر، برای نخستین بار، این دو تحقیق را با روش مقابله، بررسی کرده و کار نیکوتر را معرّفی می‌کند.

کلیدواژه‌های مقاله :سید ابن طاووس، تحقیق فنّی منابع، نسخه‌پژوهی، مقابله متون حدیثی، علوم حدیث