شخصیت شناسی خزیمه بن ثابت و بررسی ماجرای ذوالشهادتین

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : زهره نریمانی
پديدآورنده : سکینه مووینه
پديدآورنده : جعفر فیروزمندی

سال 1399 / شماره پیاپی 29 / صفحه 240-262

چکیده :

پژوهش با هدف شخصیت شناسی خزیمه بن ثابت و بررسی ذوالشهادتین انجام شده است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی با رجوع به روایات و منابع به شخصیت شناسی خزیمه بن ثابت و طرح منقولاتی در خصوص تخریب شخصیت این صحابی، و در نهایت نقد ماجرای ذوالشهادتین پرداخته شده است.
منابع رجالی و روائی خبر از وثاقت و جلالت شأن و مخالفت خزیمه با سقیفه دارند. همین سبب شده تا معاندان به تضعیف جایگاه و شک در حقانیت حضرت علی در جنگها، و برساختن شخصیتی دروغین همنام ایشان، به تخریب وجهه این صحابی روی آورند. در این مقاله ضمن نقد و شناساندن این نیرنگ، به نقد روایت ذوالشهادتین، هم پرداخته شده. این روایت هر چند در کتب شیعه و سنی نقل شده، اما با توجه به بررسیهای متنی و سندی، از نظر سند روایت مقطوع و مرسل بوده و برخی از راویان آن در شمار ضعفا قرار داشته و مجهول بوده و توثیق نشده‌اند. با آیات قرآن و شأن پیامبر(ص) نیز در تعارض است. بررسی استفاده از ذوالشهادتین بودن خزیمه در جریانات تاریخی این احتمال را تقویت مینماید که این ماجرا جعلی از سوی دستگاه خلافت جهت اعتبار بخشیدن به ماجرای جمع آوری قرآن توسط خلفا باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :خزیمه بن ثابت انصاری ذوالشهادتین شخصیت شناسی بررسی متنی سندی‌