اهمّیت اجازۀ حدیث در دوران گذشته

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : رسول طلائیان
پديدآورنده : مهدی لاهیجی

سال 1397 / شماره پیاپی 1 / صفحه

چکیده :

اجازۀ حدیث در روزگار پیشین، دروازۀ ورود به قلمرو نشر حدیث بود. حتّی کسانی که از این دروازه وارد شده بودند، برای ادامۀ کار، نیاز به اجازه های گوناگونی داشتند. این گواهی علمی، چنان اهمّیت داشت که بزرگان حدیث هم نیازمند آن بودند. شیخوخیت، فقاهت و استادی برخی از محدّثان، موجب بی نیازی آنها از اجازه و حتّی اجازات موردی نمی شد.