طرحی در سرفصل های دانش دعا

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی انجم شعاع

سال 1397 / شماره پیاپی 1 / صفحه

چکیده :

دعا راه نیایش با خدا و یکی از قالب‌های ارائۀ معارف است. این معارف به دلیل فراوانی، ژرف‌بودن و داشتن موضوعات انبوه، می‌تواند به‌عنوان دانشی مستقل ارائه شده و یا زیربنای شکل‌گیری و گسترش دانش‌های دیگر، باشد. گام نخست برای تولید این دانش، کشف، گرد‌آوری و سامان‌دهی موضوعات آن است. برخی از این موضوعات به‌صورت پراکنده در کتاب‌ها و پژوهش‌های حدیثی و دعایی بیان شده؛ ولی تاکنون فهرستی نسبتا جامع از موضوعات دانشی دعا ارائه نشده است. پژوهش حاضر، سعی کرده تا سرفصل‌های دانش دعا را ارائه نماید. نشان‌دادن گسترۀ معارف ادعیه و امکان بهره‌گیری از سرفصل‌های ارائه‌شده برای نگارش پایان‌نامه، مقاله و کتاب بخشی از بهره‌های این پژوهش است. این پژوهش در 14 بخش و به‌صورت درختی تنظیم شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :فهم دعا، گونه های دعا، آداب دعا، ادبیات دعا، آسیب‌شناسی دعا، منبع شناسی دعا، علوم و معارف قرآن و حدیث