شناخت، گونه ها و ویژگی های نگاشتۀ علمی ‌ـ اختصاصی ویژۀ دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث

سال 1397 / شماره پیاپی 1 / صفحه

چکیده :

نگاشتۀ علمی - اختصاصی یکی از انواع سه‌گانه نوشتارهای علمی است. شناخت این نوع از نگاشته و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن نسبت به دو گونه دیگر، راه را برای متنوّع‌نگاری و بهره‌گیری بهتر از فرصت باز می‌کند. نوشتارهای علمی - اختصاصی، قالب‌های گوناگونی را پذیرا بوده، حجم‌های متفاوت و مطالب مفصّل و خلاصه را می-پذیرد. این‌گونه نیست که پژوهشگران، همواره فرصتی بسیار یا تحلیلی طولانی داشته باشند. گاهی زمان، کوتاه و نکته، کوچک، ولی قابل توجّه است. اگر نویسنده با قالب-های نگارش علمی در نوع اختصاصی، آشنا باشد، قدرت مانور بیشتری داشته و آسان‌تر و زودتر می‌تواند مطلوب خویش را به مخاطب، برساند. مقالۀ حاضر درصدد است با معرّفی نگاشتۀ علمی - اختصاصی، گونه‌ها و ویژگی‌های آن را بشناساند. گویا نوشتار حاضر، نخستین محصول بررسی میدانیِ جامعی دربارۀ این رده از نگاشته‌هاست که در قالب مقاله، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :انواع مقالات علمی، قالب های نگاشتۀ علمی، تنوّع در نوشتار، علوم قرآن و حدیث، علوم پشتیبان