لوازم و نتایجِ بندگی با نگاهی به سیره و سخن رسول خدا صلّی الله علیه و آله

سال 1397 / شماره پیاپی 1 / صفحه

چکیده :

خداوند، هستی را برای انسان و انسان را برای بندگی آفریده و راه رسیدن به خود را برای او گشوده است. عبادت، تنها راه رسیدن به خداوند است. عابد، با عبادت به معبود نزدیک شده و کامل می‌شود. خداوند، مقصود، کمال و مقصد عبد است. اگر عبد مقصودی غیر از خدا داشته باشد، به مقصد نمی‌رسد. اگر انسان راه و رسم بندگی را نداند، قدم‌هایش در مسیرِ بندگی می‌لرزد. رسول خدا صلی الله علیه و آله، تکیه‌گاه هستی در طریقِ بندگی است؛ با تأمل در زندگی ایشان دفترِ بندگی به روی انسان گشوده می‌شود. بندگی، لوازم و نتایجی دارد. با مشخّص‌شدنِ لوازم، بندگی آسان‌تر و با روشن‌شدنِ نتایج، انگیزه‌ برای بندگی بیشتر می‌شود. این نوشتار، در پیِ ارائۀ‌ تحلیلی از لوازم و نتایج بندگی با تکیه به حیات مادّی و معنوی اشرف مخلوقات است. لوازم و نتایج به‌صورت ترتیبی و پیوسته در پی هم آمده تا مراحل و نظامِ بندگی روشن شود. گویا نخستین‌بار است که چنین چینشی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :عبادت، خودسازی، سیر الی الله، الگوی نبوی، سیرۀ نبوی، معارف قرآن و حدیث