نیازهای تازه در پژوهش و نشر حدیث

سال 1397 / شماره پیاپی 1 / صفحه

چکیده :

نزدیک به 15 سَده از صدور نخستین احادیث میگذرد. در این بازه زمانی، معصومان علیهم السلام، اصحاب ایشان و محدّثانی بسیار، برای حفظ و نشر این میراث گرانسنگ، همّت گماردهاند. با این حال، آگاهی شایستهای از زوایای این تلاشها وجود ندارد. افزون بر این، هنوز قلمروهای گوناگونی از دانشها و آموزه های وابسته و پیوسته با حدیث معصومان علیهم السلام به روی علاقه مندان گشوده نشده است.