تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی در رجال کشی

نشریه : آموزه های حدیثی

نویسنده : پديدآورنده : رحیمه ببرکته شمشیری
پديدآورنده : مهدی جلالی

سال 1397 / شماره پیاپی 4 / صفحه صفحه 67-84

چکیده :

وجود روایات متعارض و مختلف در رجال کشّی از ویژگی‌های این اثر کهن رجالی است. در پاره‌ای از روایات و گزارش‌های متعارض رجال کشّی تعدادی از راویان یک‌جا و هم‌زمان توسط امامان معصوم(ع) مدح و تعدیل و گاه مورد مذمت و نکوهش واقع شده‌اند و ما این دسته از روایات را روایات مدح و ذم گروهی نام می‌نهیم. در مجموع در رجال کشّی سیزده روایت در مدح تعدادی از اصحاب صادقین(ع) وهشت روایت ذم گروهی وجود دارد که با حذف موارد تکراری، به چهار روایت کاهش می‌یابد. نتیجه این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است از این قرار است که حضور حداکثری راویان فطحی مذهب در نقل و نشر دسته‌ای از روایات مدح گروهی مشهود است. هم‌چنین نقش غالیان در جعل احادیث مذمت اصحاب امامان به سبب تقابلی که با فقیهان اصحاب صادقین(ع) داشته اند، بارز است.

کلیدواژه‌های مقاله :رجال کشّی، مدح و ذم، روایات متعارض، راویان فطحی، غالیان