نصیریه و انتقال میراث حدیثی غالیان کوفه به شام؛ بررسی موردی آثار منسوب به محمد بن سنان

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حمید باقری

سال 1398 / شماره پیاپی 91 / صفحه 125-147

چکیده :

محمد بن سنان زاهری ازآن دست راویان پرروایت کوفی است که اعتباروی میان رجال‌شناسان وفقیهان مورد گفت وگوست؛ گروهی وی را قابل اعتماد می‌دانند وبرخی اورا نامعتبرقلمداد می‌کنند. ظاهرا تمایلات غالیانة وی دربی‌اعتباری‌اش نزد رجالیان امامی بی‌تاثیرنبوده است . هرچند رگه‌های این تمایلات وگرایش‌ها درمیراث روایی بازمانده ازاودرجوامع روایی امامیه چندان مشهود نیست» اما درمیراث برجای مانده و منسوب به وی درمیان گروه‌های غالی شام درسده‌های چهارم وپنجم هجری وجود عناصرغلوآمیزیه روشنی قابل مشاهده است . درآثاربرخی مولفان نصیری» ازمتونی با انتساب به ابن سنان یاد ومطالبی ازآن‌ها نقل شده است که - درصورت درستی انتساب - ازیک‌سومژید غالی بودن وی وازسوی دیگرء شاهدی درپالایش میراث حدیث امامیه توسط محدئان بزرگ ازعناصر غلوآمیزخواهد بود.

کلیدواژه‌های مقاله :کوفه ، شام ، غالیان ، محمد بن سنان زاهری ، میراث حدیثی ، تصیریه