بازشناسی شخصیت و جایگاه علمی ‏داود بن‌کثیر رقی، بر پایه روایات و تعامل فقیهان

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین محققیان
پديدآورنده : محمد کاظم رحمان ستایش
پديدآورنده : محمدصادق بخشی جویباری

سال 1398 / شماره پیاپی 91 / صفحه 96-124

چکیده :

شناخت یک راوی از طریق روایات وی و نوع تعامل فقیهان با روایات او، قرینه دست یابی به توثیق و تضعیف آن راوی می شود. داود بن کثیر رقی در 88 سند از احادیث کتب اربعه واقع شده است. همچنین روایات فراوانی در کتاب های شیخ صدوق و دیگر منابع روایی دارد. توثیق و تضعیف رقی نزد رجالیان مورد اختلاف است. اکثر فقها در عمل، روایات رقی را پذیرفته اند و برخی او را ضعیف دانشته اند. با بررسی شخصیت و ارتباط رقی با معصومان علیهم السلام می توان تصویر کامل و صحیحی از او ترسیم کرد که در پرتو آن توثیق رقی مسجل می شود. همچنین اکثر روایت های فقهی رقی به دلیل داشتن قراین خارجی مورد پذیرش فقها قرار گرفته است و در موارد خاص به دلیل قوت معارض، روایت های رقی مورد مناقشه است. بیشتر روایات رقی از طریق حسن بن محبوب انتقال یافته است. که انتقال از مکتوب را قوت می دهد.

کلیدواژه‌های مقاله :جرح و تعدیل ، غلات ، تعارض روایات ، شخصیت شناسی ، الرقی