بازکاوی دلالت حدیث «اعرفوا منازل الرجال»، بر مبنای اکثار روایت از معصوم علیه السلام

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : حسین جدی
پديدآورنده : حسن نقی زاده

سال 1398 / شماره پیاپی 91 / صفحه 69-95

چکیده :

از مباحث قابل‌بررسی در قلمرو توثیقات عام رجالی، کثرت روایت از معصوم علیه السلام است. شماری از رجال‌‌پژوهان،‍احراز این ویژگی را مشعر به مدح راوی دانسته، به پاره‌ای از احادیث امامیه استناد نموده‌اند. با این‌ همه‌، دلالت این روایات با ابهام وچالش‌هایی روبه‌رو بوده و مستلزم بازخوانی است. این مقاله، پس از بازکاوی دقیق‌، درباره آرای موافقان و مخالفان، با بن‌مایه‌ای ‌از دو رویکرد توصیفی-انتقادی، علاوه بر تفکیک میان کاربست این قاعده، و تمسک به احادیث معصومان: پذیرش احادیث راویان مسکوت الحال را منوط به احراز شروط ایجابی و سلبی دانسته است. از دیگر سو، با ژرف‌نگری در کاربست مفاهیم روایت، در فرآیندی مرتبط با سایر احادیث هم مضمون معصومان: دلالت این احادیث را شامل راویانی می‌داند که علاوه بر نقل‌های فراگیر از پیشوایان معصوم علیهم السلام خود، به ویژگی‌هایی نظیر درایت و فقاهت نیز نسبت به مفاهیم و مدالیل احادیث اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌های مقاله :رجال شیعه ، توثیقات عام ، منزلت راوی ، توثیق راوی