تأویل در روایات اسماعیلی

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : ابوالفضل فتحی
پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی
پديدآورنده : قاسم جوادی

سال 1398 / شماره پیاپی 92 / صفحه 54-77

چکیده :

اسماعیله، به عنوان فرقه پیشرو در تأویل و باطنی‏گری اهمیت فراوانی برای تأویل قایل است. تاکنون به صورت مستقل به بحث تأویل در روایات اسماعیلی پرداخته نشده است. سؤال این است که: مبانی، ابزارها و روش تأویل و منظور از حدیث اسماعیلی، در روایات اسماعیلیه چیست؟ هدف مقاله، ارتقای سطح مطالعات بین مذاهب دانش‏پژوهان حوزه و دانشگاه است که به روش توصیفی- تحلیلی به سرانجام رسیده است. بعد از تبیین ماهیت تأویل، به مبانی آن نظیر نظریه مثل و ممثول پرداخته، و علم اللغه و علم الاعداد و ... را از ابزارهای تأویل اسماعیلیه دانسته است. همچنین، روایات اسماعیلی را با استناد به منابع کهن اسماعیلیه، از پیامبر(ص)، علی(ع) تا امام صادق(ع)، و سپس اسماعیل، محمد بن اسماعیل تا امام آخرشان دانسته است. روش تأویل اسماعیلیه، روش عقلی ـ نقلی است.

کلیدواژه‌های مقاله :تاویل ، اسماعیلیه ، روایات تاویلی ، مثل و ممثول ، ابزار تاویل