ابتناء کامل الزیارات بر منابع مکتوب

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : مهدیه لواف
پديدآورنده : مهدی مهریزی
پديدآورنده : سید محمد باقر حجتی
پديدآورنده : سید محمد علی ایازی

سال 1399 / شماره پیاپی 68 / صفحه ۱۰۰-۱۲۳

چکیده :

در پژوهش حاضر، پس از بررسی انواع مکتوبات حدیثی پیش از کامل الزیارات که می­توانسته­اند منبع این کتاب باشند و دسته­بندی این تألیفات در پنج گروه، به معرفی تک تک این آثار از مؤلفانی پرداختیم که نام ایشان در کامل الزیارات به دفعات در اسناد روایات ذکر شده است. در ادامه با روشی که در روش پژوهش به تفصیل ذکر شده، با توجه به تعدد نقل از یک طریق واحد که به ناقل کتاب مورد بررسی می­رسید، به این نتیجه رسیدیم که کدام آثار جزو منابع مکتوب کامل الزیارات یا منابع مکتوب یکی از منابع آن (منبع غیرمستقیم) به شمار می­آیند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در تألیف کامل الزیارات، از مجموع 843 روایت، حدود 769 روایت، از منابع مکتوب ابن قولویه، یعنی حدود 12 عنوان کتاب از دسته آثار کتب نوادر، کتب مزار، کتاب­های پراکنده و کتب جامع روایی نقل شده است؛ یعنی تنها حدود 100 روایت، معادل حدود یک هشتم اثر، با نقل شفاهی در این کتاب آمده است. بنابراین کتاب کامل الزیارات عمدتاً مبتنی بر آثار مکتوب پیش از خودش است.

کلیدواژه‌های مقاله :کامل الزیارات (کتاب)؛ منابع کهن حدیثی؛ حدیث شیعه – قرن چهارم؛ پژوهش-های حدیثی