وظایف عملی ما در برابر قرآن کریم

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : علی نقی خدایاری

سال 1399 / شماره پیاپی 68 / صفحه ۶۱-۷۸

چکیده :

نگارنده چهار وظیفۀ عملی ما در برابر قرآن را توضیح می­دهد: تبعیت و پیروی کردن، کتمان نکردن معارف و حقایق قرآن، تکریم و بزرگداشت قرآن کریم، استغنا با قرآن و هدایت قرآنی، ذیل آن: ترک هم­نشینی با مسخره­کنندگان آیات الهی، عدم معامله قرآن با چیز دیگر، تکریم اهل قرآن.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن کریم؛ وظایف عملی در برابر قرآن؛ تبعیت از قرآن؛ هدایت قرآن؛ تکریم اهل قرآن