مبانی عصری‏‌سازی افعال پیامبر

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مهدی مردانی گلستانی

سال 99 / شماره پیاپی 1400 / صفحه 91-103

چکیده :

الگوگیری از افعال پیامبر(ص) همیشه هموار نیست و گاه بهره‏‏گیری از افعال ایشان به دلیل محدودیت‏‏های تاریخی با دشواری همراه است. در چنین شرایطی، باید اقتضائات عصر جدید را در نظر گرفت و رفتارهای پیامبر(ص) را متناسب با فرهنگ زمانه عصری‏سازی کرد؛ موضوعی که با تکیه بر ظاهر متون سیرۀ پیامبر(ص) پدید نمی‏آید و نیازمند تعریف مبانی و باورهای بنیادین است. مقاله حاضر کوشیده است تا با تبیین مبانی و پیش‏فرض‏های مؤثر در عصری سازی افعال پیامبر(ص)، زمینه بهره‏گیری از این دست از افعال پیامبر(ص) را فراهم آورد و امکان توسعه مصادیق سیره نبوی را مهیا نماید. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد که با پذیرش پنج مبنای بنیادین - که به روش تحلیلی - اکتشافی به دست آمده است - امکان تحلیلِ عصری افعال پیامبر(ص) فراهم می‏شود و می‏توان رفتارهای ایشان را متناسب با فضای فرهنگی و محیطی امروز، به روز رسانی کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :معاصرسازی، سنت فعلی، سیره پژوهی، سیره نبوی، اصول استنباط