روش‏های اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : معصومه طاهریان قادی
پديدآورنده : سید محسن موسوی
پديدآورنده : مهدی تقی زاده طبری

سال 1400 / شماره پیاپی 99 / صفحه 68-90

چکیده :

از ویژگی بارز احادیث شیعه انتقال مکتوب آن‏ها ‏است. از این رو یکی از روش‏های اعتبارسنجی نزد قدما، بررسی منابع حدیثی بوده است. شناخت روش‏های موجود در این نوع از اعتبارسنجی، نیازمند بررسی عملکرد قدما است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به ارائه روش‏هایی در تشخیص منابع مکتوب شیخ صدوق و نوع تعامل وی با این آثار پرداخته شده است. اعتبارسنجی شیخ صدوق در حوزه مکتوبات حدیثی قابل تقسیم به سه دسته‏اند: قبول اجمالی مصدر حدیثی، طرد تمام کتاب و قبول بخشی از آثار. در این تقسیم‏بندی‏ها عواملی مانند شناسایی صحت و سقم انتساب کتاب به نویسنده، مشایخ صاحب کتاب، نوع محتوای کتاب، روش تحمل و انتقال کتاب، میزان اعتبار نسخه کتاب و شخصیت راوی کتاب دخیل بوده است. به نظر می‏رسد عوامل مؤثر بر این دسته‏بندی‏ها بر سایر قدما نیز صدق ‏کند.

کلیدواژه‌های مقاله :کتاب‏شناسی، نسخه‏‌شناسی، اعتبارسنجی، مصادر شیخ صدوق