مخاطب ‌‌شناسی خطبه‌‌ های امام سجاد (ع) در کوفه و شام

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : علی فارسی مدان

سال 1400 / شماره پیاپی 21 / صفحه 95-112

چکیده :

بعد از واقعه جانگداز کربلا، کاروان اسراء وارد شهر کوفه شد، امام سجاد (ع) باتوجه به شناخت خویش از موقعیت، فضای جامعه و عقاید کوفیان؛ خطبه‌ای قرائت فرمود. یکی دیگر از حساس‌ترین سخنان امام (ع)، خطبه‌ای است که در میان رجال سیاسی و دینی شام بیان شده است؛ زیرا امام (ع) وارد شهری شدند که مردم نسبت به اهل بیت (ع) شناخت کمتری داشتند و از واقعه کربلا بی‌خبر بودند. بدین جهت خطبه حضرت (ع) در دو شهر شام و کوفه متفاوت است. لذا امام (ع) براساس مخاطب ‌شناسی خویش باید تحولی عظیم و بنیادین در بینش مردم نسبت به چرایی نهضت حسینی و تبلیغ پیام‌های عاشورا و اهداف شوم امویان ایجاد کند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام سجاد (ع)، خطبه، کوفه، شام، مخاطب‌شناسی