مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : نزهه الزاهد، ادعیه مأثور از امامان معصوم(ع)
پديدآورنده : ناشناخته
تحقيق : رسول جعفریان
زمان پدیدآورنده: قرن 6
محل نشر : تهران
ناشر : دفتر نشر میراث مکتوب
تاریخ انتشار : 1376 ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 363
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نزهه الزاهد، ادعیه مأثور از امامان معصوم(ع)

ادعیه مأثور از امامان معصوم(ع) با توضیحات فارسی سده ششم،
نویسنده با نثری شیوا و بیانی استوار به توضیح و ترجمه سخنان امامان معصوم(ع) پرداخته است.

کتاب «نزهة الزاهد» و «نهزة العابد»، اثری ادبی و دعایی از قرن ششم یا هفتم هجری از مؤلفی ناشناخته است.

نویسنده با نثری شیوا و بیانی استوار به توضیح و ترجمه کلمات روحبخش امامان معصوم(ع) پرداخته است. این کتاب پس از «مصباح المتهجّد» و احتمالاً «ذخیرة الآخره» از کهنترین کتابهای دعایی شیعه به شمار می رود که به دست ما رسیده است و از آن جهت که اندکی پیش از تألیف آثار گرانبهای «سید بن طاووس» نوشته شده، در ادب و فرهنگ دعایی شیعه جایگاه ویژهای دارد.

مؤلف این اثر از کتاب مصباح المتهجد بهره برده است. کتاب به لحاظ توضیحات شیرین پارسی، تنظیم، تبویب و اختصار دارای اهمیت است. نثر استوار این اثر ضمن آن که گویای نفوذ شیعهی امامی در ایران قرن ششم و هفتم است، می تواند برای پژوهشگرن ادب فارسی نیز بسیار سودمند باشد.

بخشهای کتاب به این شرح است:

قسم اول: در بیان نمازهای شبانهروزی، مقدمات و تعقیبات آن.

قسم دوم: در اورادی که در هفته مکرر می شود.

قسم سوم: در اورادی که در سر ماه ها مکرر می شود.

قسم چهارم: در آن چه با سال مکرر می شود.

قسم پنجم: در آن چه با حادثه ها مکرر می شود.

قسم ششم: وقتشناسی و قدردانی از وقت.