بهترین شما کسی است که چهره او در برابر مردم گشاده است

شرح حدیث« خیارکم احاسنکم اخلاقاً، الذین یَألفون و یُؤلفون‌ »مربوط به حضرت رسول اکرم (ص) ؛ تحف العقول صفحه ۴۵.
بهترین شما، کسانی هستند که برخوردشان با مردم، از همه بهتر است چهره‌ای گشاده دارند که مردم رغبت میککنند با آنان انس و الفت بگیرند معنای روایت، این نیست که اگر کسی پای‌بند عمل به تکلیف شرعی نیست ولی خوش برخورداست بر کسی که وظائف دینی خود را انجام می‌دهد ولی گشاده‌رو نیست، ترجیح دارد.

بلکه مراد این است فرد مؤمنی که وظائف خود را انجام می‌دهد و حسن خلق هم دارد بر مؤمنی که خوش اخلاق نیست برتری دارد.