بررسی تحلیلی میراث حدیثی ابن ابی‌جمهور اَحسائی

نشریه : دانش‌ها و آموزه‌های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید حسن موسوی بروجردی
پديدآورنده : علی بدری

سال 1399 / شماره پیاپی 11 / صفحه

چکیده :

«درر اللّآلی العمادیة» کتابی حدیثی- فقهی از ابن ابی‌جمهور اَحسائی است. نسخه خطّی این کتاب برای نخستین بار توسّط سید حسن موسوی بروجردی تحقیق و منتشر شد. محقّق مقدّمه‌ای علمی بر این کتاب نگاشته که مقاله کنونی، ترجمه آن است. در این مقدّمه، پژوهشگر پس از شرح حال مؤلّف، شخصیت و کتاب‌های او را معرّفی می‌کند. سپس به بررسی و نقد روش حدیثی وی پرداخته و مرویات او را از دو جهت سندی و متنی مورد تحلیل قرار می‌دهد. سپس دیدگاه‌های عالمان را درباره ابن ابی‌جمهور مطرح کرده و آنگاه به جهت‌گیری اعتقادی وی می‌پردازد. او مهم‌ترین علّت کم‌اعتنایی دانشمندان شیعی به آثار اَحسائی را جهت‌گیری اعتقادی خاص او و گرایش به صوفیه دانسته است.

کلیدواژه‌های مقاله :درر اللّآلی العمادیة، عوالی اللّآلی، مختلف الشّیعة، ایضاح الفوائد، تحریر الاحکام، علّامه حلّی، صوفیه، علوم حدیث، فقه مأثور