سه رياض در شرح صحيفه سجّاديه - صفحه 116

سه «رياض» در شرح صحيفه سجّاديه

باقر قربانى زرّين ۱

چكيده : نگارنده در اين گفتار، چهار كتاب در شرح صحيفه سجاديه را مى‏شناساند: رياض العابدين نوشته بديع الزمان قُهپايى، رياض العارفين نوشته محمد دارابى، رياض السالكين نوشته سيد على مدنى شيرازى، تعليقات شيخ محمد تقى شريعتمدارى بر رياض العارفين. سه كتاب اول، به قرن يازدهم هجرى قمرى تعلّق دارد و كتاب چهارم ـ كه در حاشيه كتاب دوم آمده ـ به زمان حاضر. در اين ميان، رياض السالكين ـ در هفت جلد ـ مبسوط‏ترين، مشهورترين و معتبرترين شرح صحيفه سجاديه است كه بحق، دانشنامه‏اى جامع از معارف دينى و ادبى است. ابعاد مختلف اين كتابها در اين گفتار، تبيين شده است.

كليد واژه‏ها: صحيفه سجاديه (كتاب)، شروح / رياض السالكين فى شرح صحيفة سيد الساجدين عليه ‏السلام (كتاب) / مدنى شيرازى، سيد على خان (1052 ـ 1120 هجرى قمرى) / رياض العابدين فى شرح صحيفة زين العابدين عليه ‏السلام (كتاب) / قُهپايى، بديع الزمان (سده 11 هـ. ق.) / رياض العارفين فى شرح صحيفة سيد الساجدين عليه ‏السلام (كتاب)/ دارابى،محمد (سده 11 هـ. ق) / تعليقات رياض العارفين (كتاب) / شريعتمدارى، محمد تقى (معاصر).

1.ـ دانشيار دانشگاه آزاد اسلامى.

صفحه از 127