پنج شنبه 1400/6/4
مدت: 24 دقیقه

دعای وداع ماه رمضانشرح دعاهای صحیفه سجادیهدرس (173)

شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (5)

  • شرح دعای 45 صحیفه سجادیه (5) (دانلود)