اعتبارسنجی روایات کافی؛ دیدگاهها و معیارها

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : حیدر عبد الکریم مسجدی

سال 1400 / شماره پیاپی 20 / صفحه

چکیده :

با توجه به جايگاه والای حديث و نقش آن در معارف مختلف اسلامی، اطمينان از انتساب آن به معصوم امر لازم و ضروری است. به همين دليل دانش «نقد حديث» از ديرباز مورد توجه محدثان بوده است. اين اعتبارسنجی با معيارهای مختلفی صورت میگيرد، كه ممكن است نتايج آنها اندكی متفاوت باشد، و اين يک امر طبيعی است. يكی از مهمترين منابع حديثی كتاب كافی كه از منابع قرن 4 میباشد و از ديرباز مورد توجه محدثان و دانشمندان بوده است و با عبارات گوناگونی از آن تعريف كردند، بلكه برخی از دانشمندان معتقدند كه تمام روايات آن معتبر است. اما برخی معاصران که خود را روشنفكر مینامد 70% روايات اين كتاب را جعلی معرفی كردند. پژوهش حاضر با روش کتابخانهای در پاسخ اين پرسش: روايات جعلی در كافی چقدر است؟ جهت پاسخ به آن ابتدا به معيارهای اعتبارسنجی حديث، سپس به تفاوت ضعف سند و جعل روايت، و در پايان به مقدار روايات جعلی در اين كتاب پرداختهايم، و نتايج بحث نشان میدهد كه تعداد روايات جعلی در اين كتاب يا منتفی و يا بسيار اندک است.

کلیدواژه‌های مقاله :معيارهای اعتبارسنجی حديث، اعتبارسنجی حديث، كافی، روايات ضعيف، روايات جعلی