اخلاق حدیث پژوهی

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : عبد الهادی مسعودی

سال 1400 / شماره پیاپی 20 / صفحه

چکیده :

موضوع و هدف این نوشته خُرد، گردآوری هنجارهای حدیث‏پژوهی و نگریستن از زاویه اخلاق به پژوهش‏های حدیثی است. در این نوشته کوشش شده با تفاوت نهادن میان اخلاق پژوهش و روش پژوهش، از میان مباحث کلی اخلاق پژوهش، آنچه را نیاز جدی یک پژوهش حدیثی است، استخراج شود و با فضای پژوهش‏های حدیثی سازگار و همخوان گردد. دستاورد این کاوش، گردآوری و دسته‏بندی هنجارهای حدیث‏ پژوهی در سه بخش «موضوع‏‏یابی»، «داده‏یابی و داده‏پژوهی»، و «گزارش پژوهش» است. در بخش نخست، رعایت اولویت، تناسب با علاقه و توان و سودمندی، سه هنجار اخلاقی دانسته شده‏اند. در بخش دوم نیز جست‏وجوی فراگیر، امانتداری و پیروی از حقیقت به همراه راهکار نیل به آن، آمده است. در بخش سوم، چهار هنجار اخلاقی صداقت، رعایت حقوق همکاران، شجاعت همراه کیاست و تباه نکردن مخاطب آورده شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :هنجارهای حدیث‏ پژوهی، تفاوت اخلاق و روش پژوهش، اخلاق موضوع‏یابی، اخلاق داده‏یابی و داده‏پردازی، اخلاق ارائه پژوهش