علم و دانش حضرت‏ امام موسی کاظم علیه السلام

علم و دانش حضرت‏ امام موسی کاظم علیه السلام

گوشه ای از علم و دانش امام کاظم علیه السلام از کتاب "سیره معصومان"

دانشمندان، روايات فراوانى در شاخه‏‌هاى گوناگون علمى، اعم از علوم دينى و غير آن، از آن حضرت نقل كرده‌‏اند به طورى كه دفترها و كتابهاى بسيارى از اين روايات، كه با سلسله اسناد معتل به امام است، انباشته شده همچنين آن حضرت در ميان راويان به لقب «عالم» شهره بوده است.

(*) در تحف العقول آمده است:

ابو حنيفه گفت: در دورانامام صادق (علیه السلام)به زيارت كعبه رفتم و چون به مدينه آمدم به خانه آن حضرت رفتم و در دهليز نشستم و منتظر اجازه ورود شدم. در اين هنگام كودكى بيرون آمد. به او گفتم: اى پسر، غريبى كه به شهر شما وارد مى‏شود كجا قضاى حاجت مى‏كند؟ گفت: آرام باش. آنگاه نشست و به ديوار تكيه داد و گفت: از كناره نهرها و ميوه زير درختها و سايه‌‏انداز مسجدها و وسط جاده دورى كن. پشت ديوارى نهان شود و جامه‌‏ات را بالا بزن. روى به قبله يا پشت به آن منشين و آنگاه هركجا كه خواهى قضاى حاجت كن. آنچه از اين كودك شنيدم مرا به شگفت انداخت، پس از او پرسيدم:

نامت چيست؟ گفت: موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب.

سپس از او پرسيدم: اى پسر گناه از كيست؟ پاسخ داد: از سه حالت خارج نيست يا از خداست، كه نيست، پس در اين صورت سزاوار نيست كه خداوند بنده‌‏اى را به خاطر كارى كه مرتكب نشده عذاب دهد. يا از خدا و بنده با هم است، كه چنين هم نيست، زيرا زيبنده شريك قوى نيست كه شريك ضعيف را مورد ستم قرار دهد و يا از خود بنده است، كه همچنين است، در اين حالت اگر خداوند از او چشم پوشد، كرم وجود اوست و اگر مجازات كند به خاطر گناه و جرم بنده است. ابو حنيفه گفت: امام صادق (علیه السلام) را ديدار نكرده بازگشتم و بدانچه شنيدم بى‏نيازى جستم.

(*) ابن شهر آشوب :

ابن شهر آشوب نيز در مناقب مانند اين روايت را نقل كرده است با اين تفاوت كه در آنجا امام (علیه السلام) مى‏‌فرمايد: بايد پشت ديوار نهان شود و از قضاى حاجت در چشمه‏‌هاى جارى خوددارى كند. ابو حنيفه گويد: «چون اين سخن را از آن كودك بشنيدم، در چشمم گرامى و در قلبم بزرگ شد» و در آخر همين حديث آمده است: پس گفتم اينان سلاله‌‏اى هستند برخى از برخى ديگر.

(*) شيخ مفيد گويد:

مردم از ابو الحسن موسى كاظم (ع) روايات بسيارى نقل كرده‌‏اند و بنابر آنچه پيش از اين آورديم آن حضرت فقيه‌‏ترين مردم روزگار خويش و داناترين آنان به كتاب و نيكو آهنگ‌‏ترينشان در تلاوت قرآن بود.

(*) در تحف العقول آمده است:

مردى معنى جواد را از آن حضرت پرسيد. او در پاسخ فرمود: اگر منظور تو جواد از مخلوقات است بايد بدانى جواد كسى است كه هر چه از جانب خدا بر او واجب است ادا كند، و بخيل كسى است كه تكليف الهى را ادا نكند و اگر مقصود تو جواد بودن خداست، بايد بدانى كه خداوند چه ببخشد و چه دريغ كند جواد است. چون اگر نبخشد، چيزى را بخشيده كه از آن تو نبوده است و اگر هم دريغ ورزد آن را دريغ كرده كه از آن تو نبوده است.