مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : برهان رسالت
پديدآورنده : جعفر سبحانی
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات مكتب اسلام
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1375
جستجو در Lib.ir

برهان رسالت

در اين كتاب پژوهشى پیرامون قرآن و وجه اعجاز آن،‌ همچنین رس‍ال‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌، انجام گرفته و از زاويه هاى گوناگون، مورد بررسى قرار گرفته است.

كتاب برهان رسالت پژوهشى محققانه پیرامون قرآن و وجه اعجاز آن،‌ همچنین رس‍ال‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ است که مؤلف با دقت کامل پیرامون مسائل مربوط به وجوه مختلف قرآن خصوصا اعجاز، مطالب مهمی را بیان و از زاويه هاى گوناگون، آن را مورد بررسى قرار گرفته است.

فهرست کتاب

معجزه چیست؟
۱- اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بلاغت
۲- اعجاز قرآن از نظر هماهنگی در اسلوب
۳- اعجاز قرآن از نظر هماهنگی در مضمون
۴- اعجاز قرآن از دیدگاه تاریخ
۵- اعجاز قرآن از دیدگاه قانون گذاری
۶- اعجاز قرآن از نظر خبرهای غیبی
۷- اعجاز قرآن از نظر دانش های روز
۸- اعجاز قرآن از دیدگاه معارف اسلامی