تفاوت نرم‌افزارهای «جامع الاحادیث 3/5» و «مکتبة اهل البیت 2» در نقل از یک کتاب

سال 1401 / شماره پیاپی 16 / صفحه

چکیده :

مراجعه به کتاب‌های علوم اسلامی از نیازهای اوّلیه یک پژوهشگر اسلامی است. نیازی که در گذشته به‌دلیل کم‌بودن نسخه‌های کتب و هزینه‌بر بودن تهیّه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، همواره یکی از چالش‌های محقّقان بود. با پیشرفت تکنولوژی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نرم‌افزارهای رایانه‌ای به وجود آمدند و با در دسترس قراردادن کتاب‌های متعدّد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پژوهش را برای پژوهشگران آسان کردند. دو نرم‌افزار معروف و کاربردی «جامع الاحادیث 3/5» و «مکتبة اهل البیت 2» نمونه‌هایی از این برنامه‌هاست. جامع الاحادیث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تولید به «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور» است. این نرم افزار بیش از 420 کتاب حدیثی شیعه را عرضه کرده است. نرم‌افزار مکتبة اهل البیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تولید مرکز المصطفی و دارای بیش از 7000 کتاب در موضوعات مختلف اسلامی است. استفاده از نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای برای گسترش دایره تحقیقاتی طالبان علم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اطّلاع از گزاره‌های بیشتر در موضوعات و صرفه‌جویی در زمان به‌دلیل دسترسی به نگاشته‌های فراوان به‌صورت یکجا و قابلیّت جستجو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ضروری است. با وجود این قوّت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نرم‌افزارها از کاستی و اشتباه خالی نیستند.

کلیدواژه‌های مقاله :نرم افزاری های اسلامی، مکتبه اهل البیت، جامع الاحادیث