بررسی گذرای پدیده اضمار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تعلیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تحویل و اشاره در سند کتب اربعه با تأکید بر الکافی

نشریه : دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد جواد شبیری
پديدآورنده : علی بدری

سال 1401 / شماره پیاپی 16 / صفحه

چکیده :

نگاشته حاضر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ترجمه مقدّمه کتاب «توضیح الاسناد المشکلة فی الکتب الاربعة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اسناد الکافی» است که به قلم محقّق فاضل و توانمند حجّت الاسلام و المسلمین استاد سید محمّدجواد شبیری زنجانی (حفظه‌الله) نگاشته شده است. محقّق گرامی در این مقاله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مراحل بحث سندی را به پنج گام تقسیم نموده است؛ اوّل: بحث از مفاد سند و کیفیت تسلسل راویان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دوم: بحث از احوال راویان و آنچه از مدح و ذم و وثاقت و ضعف و صحّت و فساد مذهب راوی گفته شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، سوم: بحث از تحریفات عارض بر اسناد همچون تصحیف و نقیصه و زیاده و قلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چهارم: تمییز مشترکات و تعیین مراد از آنها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پنجم: توحید مختلفات و بحث از اتّحاد و تعدّد عناوین. سپس هدف از نگارش کتاب را بررسی مرحله سوم و چهارم از مراحل فوق شمرده است. در مقدّمه کتاب به بحث از چهار پدیده در سند یعنی اضمار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تعلیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تحویل و اشاره پرداخته و با بیان نمونه‌هایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، این چهار مشکل را توضیح داده است. اهمّیت این نگاشته در معرّفی تطبیقی چهار پدیده یادشده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌همراه نمونه‌های واقعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، موجب شد تا ترجمه آن در برنامه کاری قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مقاله :حلّ اشکالات سندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تحریف در سند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کلینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رجال و درایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، علوم حدیث