قابلیّت‌های پژوهشی فهارس تخصّصی با تطبیق بر فهرست‌های کتاب «معدن الجواهر»

نشریه : دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مجید فاطمی راشد

سال 1401 / شماره پیاپی 16 / صفحه

چکیده :

امروزه پژوهشگران برای بسیاری از کتاب‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فهارس تخصّصی تهیّه می‌کنند. این فهارس دربردارندۀ «عناوین» و «آدرس» محتواهای مشابه یک کتاب است. اگر فهرست‌ها با رعایت قواعد فهرست‌نویسی و به‌صورت هدفمند و روشمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، گردآوری شده باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، می‌توانند ترسیمی از محتوای کتاب و وضعیت آماری آن را ارائه کنند. چنین امکانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زمینه تحلیل کتاب را آسان کرده و تسریع می‌نماید. مثلاً هنگامی که «فهرست راویان» یک نگاشته حدیثی استخراج شده و در فهارس تخصّصی آن می‌آید با بهره‌گیری از این فهرست می‌توان به سرعت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، نقش هر راوی در انتقال تراث و راویان پُرکار در هر موضوع را شناسایی کرد. هدف از این نگاشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، بیان برخی از فواید و قابلیّت‌های پژوهشی فهرست‌های تخصّصی موجود در پایان برخی از کتاب‌ها با تطبیق بر فهارس تخصّصی کتاب «معدن الجواهر و ریاضة الخواطر» است.

کلیدواژه‌های مقاله :فهرست احادیث و آثار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آمارگیری از منابع حدیثی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کراجکی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، فهرست‌نویسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، علوم حدیث