تحلیل تطبیقی دیدگاه آیت‌الله خویی و آیت‌الله داوری درباره دلالت وکالت از امام بر وثاقت

نشریه : دانش ها و آموزه های قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه افراسیابی
پديدآورنده : مهدی اکبرنژاد

سال 1401 / شماره پیاپی 16 / صفحه

چکیده :

توثیق و تضعیف رجالی در میزان اعتباربخشی به خبر راوی نقش دارد. اصلی‌ترین هدف دانش رجال همین است. برخی از صاحب‌نظران رجالی یکی از توثیقات عام را «وکالت از جانب امام معصوم» شمرده‌اند. آنها بر این باورند که وکالت به تنهایی می‌تواند نشانه وثاقت باشد. در صورت اثبات قاعده یادشده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، روایات این گروه از راویان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در بین دانشمندان رجالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آیت‌الله خویی قائل به عدم دلالت وکالت بر وثاقت به شکل مطلق است. در برابر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، برخی دیگر همچون آیت‌الله داوری قائل به تفصیل شده و معتقدند که میان وکیلان امام معصوم در امور جزیی با وکلای ایشان بصورت عام و یا در مسایل دینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تفاوت است. پژوهش پیشِ رو بر آن است که با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دیدگاه‌های این دو محقّق را تحلیل و مقایسه کند.

کلیدواژه‌های مقاله :وکلای معصومان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توثیق عام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دیدگاه‌های رجالی معاصر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رجال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، علوم حدیث