زندگی رضوی و ارتباطات میان‌فردی

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : مجید مبینی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

سبک زندگی یکی از مقولاتی است که امروزه بیش از پیش مورد توجه پژوهش‌گران علوم اجتماعی قرار گرفته است. مجامع روایی شیعه به دلیل دربرداشتن تعالیم و سبک زندگی اسوه‌های حسنه، می‌تواند به عنوان منبعی غنی در این عرصه، طرح‌های نوینی را ارائه دهد. یکی از حوزه‌های مورد توجه معصومان علیهم السلام ، ارتباطات میان‌فردی بوده است.
این نوشتار می‌کوشد به این پرسش بپردازد که بایسته‌های سبک زندگی آرمانی در حوزۀ ارتباطات میان‌فردی از منظر امام رضا علیه السلام چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش اصلی، کوشش شده است با در پیش گرفتن روش اسنادی ـ تحلیلی، سبک زندگی رضوی در این عرصه، بازنمایانده شود. در این تحقیق، نخست در چارچوب مفهومی، بحث سبک زندگی وارتباطات میان فردی تبیین می‌شود و در ادامه، پس از برشمردن گروه‌های دارای اولویت در ارتباطات میان‌فردی، هنجارهای ایجابی و سلبی در این نوع از ارتباط با تأکید بر احادیث امام رضا علیه السلام بیان می‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :سبک زندگی، امام رضا علیه السلام ، ارتباطات میان‌فردی، ارتباطات