شیوه تدوین و نکاتی در باب کتاب «جامع الاحادیث شیعه»

جمع حدیث بر اساس حدیث نه بر اساس فتوا!
خاطرات استاد آیت الله سید احمد مددی از تدوین جامع الاحادیث شیعه در دوره آیت‌الله بروجردی (ره)
شیوه تدوین و نکاتی در باب کتاب
شیوه تدوین و نکاتی در باب کتاب «جامع الاحادیث شیعه»

۲۴ دقیقه

جمع حدیث بر اساس حدیث نه بر اساس فتوا!
شیوه تدوین و نکاتی در باب کتاب «جامع الاحادیث شیعه» آیت‌الله بروجردی (ره) از زبان آیت الله احمد مددی

  • خاطرات استاد آیت الله سید احمد مددی از تدوین جامع (دانلود)