بازشناسی منابع کتاب علی بن جعفر

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی عادلزاده

سال 1401 / شماره پیاپی 104 / صفحه 188-204

چکیده :

نسخِ کتاب علی بن جعفر، از جهتِ تبویب و عدم تبویب و نیز انتساب روایات به امام کاظم (ع) یا امام صادق (ع) اختلاف دارند. در کتاب او مشکلاتی از قبیلِ مخالفت با اجماع، عدم تناسب با راوی و اضطراب، دیده می‌شود. وجود اشتراکاتِ متنی متعّدد میانِ روایات علی بن جعفر از امام کاظم (ع) با روایاتِ دیگران از امام صادق (ع) و امام باقر (ع)، نشان‌دهنده پیوند مستقیمِ کتاب با منابعِ مکتوب پیشین است. کتاب عبید الله حلبی، کتاب عمار ساباطی، و کتاب اسماعیل بن ابی زیاد سکونی به عنوان سه منبعِ مهم روایاتِ علی بن جعفر، قابل شناسایی است. درباره چگونگی انتساب این روایات به امام کاظم (ع) دو دیدگاه متفاوت از سوی محمد باقر بهبودی و سید احمد مددی، ارائه شده که هر یک با چالش‌هایی روبرو است. برای تبیین این مسأله می‌توان فرضیه سومی مطرح کرد که به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :مسائل علی بن جعفر، احادیث فقهی، کتاب عبید الله بن علی الحلبی، کتاب عمار بن موسی الساباطی، کتاب اسماعیل بن ابی زیاد السکونی