شیوه‌ی مواجهه‌ی فقهای متقدم با مفاد احادیث عمار ساباطی در کتاب طهارت

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی بارگاهی

سال 1401 / شماره پیاپی 104 / صفحه 51-66

چکیده :

عمار ساباطی یکی از روات پرکار در نقل احادیث فقهی است. عمل به احادیث عمار در میان فقهای متقدم، همواره مسأله‌ای چالشی بوده است. در این نوشتار ابتداء عوامل تردید فقهاء در عمل به احادیث عمار ساباطی را بر شمرده‌ایم؛ سپس با احصاء کامل احادیث عمار ساباطی در کتاب طهارت، آن‌ها را بر اساس شیوه‌ی تعامل فقهای متقدم دستهبندی کرده‌ایم. آن‌گاه به بررسی شیوهی تعامل ایشان با هر دسته از مجموعه احادیث او پرداخته‌ایم. نشان داده‌ایم که مواجههی فقهاء با احادیث عمار،‌ بینِ اعراض و قبول، متغیر است، و در پایان اثبات کرده‌ایم که قبولِ احادیث عمار توسط فقهاء، همواره در سایهی مؤیداتِ خارج از خود حدیث بوده است. این سبک از مواجهه می‌تواند در کنار بررسی‌های سندی، برای سنجش احادیث، کارآمد باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :عمار ساباطی، اعراض، فقهای متقدم