خوانشی تبیینی از بینامتنیتِ زیارات مأثوره با قرآن براساس نظریة ژرار ژنت

نشریه : علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : روح الله شهیدی
پديدآورنده : مرضیه بابایی
پديدآورنده : کیوان احسانی

سال 1401 / شماره پیاپی 105 / صفحه 3-24

چکیده :

بینامتنیت دانشی است که روابط بین متون را مورد بررسی قرار می‌دهد. طبق این نظریه هر متن به نحوی در ارتباط با متون پیش نگاشته می‌باشد. ژرار ژنت از تاثیر گذارترین پژوهشگران متأخر در عرصة بینامتنیت است. کاربست نظریه بینامتنیت تحلیلیِ او در مطالعات دینی، می تواند روشنگر پیوند قرآن و عترت باشد. در زیارات مأثوره، توسط معصومین و به صورت آگاهانه بازتاب‌هایی از قرآن، برای تبیین کلام وحی صورت پذیرفته است؛ لکن نگرش تبیینی به زیارات به جهت فهم قرآن تا حدودی مغفول مانده است. پژوهه فرا رو با روش توصیفی-تحلیلی با مبنا قرار دادن زیارات در تبیین قرآن، دریچه‌ای نو به فهم آیات قرآن می‌گشاید. در این پژوهه نکاتی تبیینی از زیارات در چارچوب بینامتنیت ژنتی با دو الگوی صریح و ضمنی استخراج گشته است که به چهار گونه‌ی ترسیم فضای نزول، ایضاح مفهومی، بیان مصداق و بیان لایه های معنایی به تبیین آیات قرآن می‌پردازند.

کلیدواژه‌های مقاله :قرآن، زیارات مأثوره، بینامتنیت، ژرار ژنت، گونه‌های تفسیری